پرتقال سیاه

بي تو به سر مي نشود...............با دگري مي ......... نشود